Zásady o ochrane osobných údajov

Informácia podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov”). Keď budete posielať prostredníctvom tejto webovej stránky akékoľvek osobné údaje, dávate tým svoj súhlas na to, aby ich spoločnosť ORGANIC s.r.o. mohla používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak máte nejaké otázky ohľadom záležitostí spojených s ochranou osobných údajov, zašlite nám, prosím, mail na adresu: kristina@organicwine.sk Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov tejto web stránky (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ, resp. predávajúci (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je spoločnosť ORGANIC s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 47 182 369, ktorý prevádzkuje webstránku www.organicwine.sk.

Sprostredkovatelia

ORGANIC s.r.o. ako prevádzkovateľ v niektorých prípadoch spracúvaním vašich osobných údajov v súlade s § 34 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov poverila na základe zmluvy sprostredkovateľa. ORGANIC s.r.o. pri výbere sprostredkovateľa dbá na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 39 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

Sprostredkovateľmi sú spoločnosti:

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, so sídlom The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zabezpečuje e-mail marketing. Nakoľko sa jedná o Sprostredkovateľa, ktorého sídlo je v tretej krajine, považujeme za dôležité informovať Vás, že marketingová platforma MailChimp patrí medzi spoločnosti zaregistrované na Ministerstve obchodu USA, a teda spĺňa podmienky štítu na ochranu osobných údajov tzv. Privacy Shield , čo si môžete overiť v nasledovnom odkaze: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active, zároveň si môžete viac informácii o znení ich GDPR pravidiel prečítať v tomto odkaze: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.220895194.31954635.1523972384-1397443315.1523972384. Spracovaním osobných údajov môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní. Komunikácia, ktorá prebieha medzi Prevádzkovateľom a niektorým so Sprostredkovateľom, niekedy môže obsahovať aj Vaše osobné údaje, táto komunikácia však prebieha cez zabezpečené prístupy a šifrované správy.

Účel spracúvania osobných údajov

Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky. Dostávame malé množstvo identifikačných informácií, ako e-mailovú adresu. Zvyčajne sa identifikovateľné informácie zhromažďujú za účelom:

  • vyžiadania ďalších informácií
  • zasielania newslettrov a ďalších oznámení
Zoznam a rozsah osobných údajov

Zoznam, resp. rozsah osobných údajov spracúvaných asociáciou ORGANIC s.r.o.:

  • E-mail
Tretie strany a okruh príjemcov

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom online aplikácie Mailchimp, ktorá ich má uložené na serveri umiestnenom v USA, sídlo spoločnosti je The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, tzn., že Vaše osobné údaje sú prenášané do tretej krajiny. Táto spoločnosť podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, nakoľko je súčasťou tzv. Privacy Shield. Vo vyššie uvedených odkazoch si môžete prečítať viac informácii o tom, aké záruky za bezpečnosť Vašich osobných údajov poskytuje Sprostredkovateľ Mailchimp, a tiež, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s GDPR.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe prostredníctvom online aplikácie Mailchimp a v našej databáze uloženej na PC poverenej osoby. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírove programy a viacúrovňový firewall. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. Zároveň sprostredkovatelia, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, prípadne by bol náš systém inak napadnutý, alebo by došlo k inému bezpečnostnému incidentu a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia Vašich práv, budete do 72 hodín informovaní o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote informovať aj dozorný orgán v oblasti ochrany osobných údajov v SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, máte právo byť informovaný o všetkých vyššie uvedených skutočnostiach, ako aj o tom, že máte nasledovné práva: a) právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúva V prípade, že chcete vedieť, ktoré osobné údaje o Vás Prevádzkovateľ spracúva, radi Vám ich na požiadanie poskytneme. Stačí, ak nám Vašu požiadavku zašlete na mail: kristina@organicwine.sk a my ju bezodkladne vybavíme, najneskôr však do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Za opakované poskytnutie osobných údajov, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
b) právo na opravu Vašich osobných údajov V prípade, že sú údaje, ktoré ste nám poskytli neaktuálne, došlo k ich zmene, je v nich akákoľvek nesprávnosť, alebo sú neúplné, dajte nám vedieť na našu e-mailovú adresu kristina@organicwine.sk a my Vám ich bezodkladne opravíme. Zároveň budeme o tejto zmene informovať aj všetkých našich Sprostredkovateľov, ktorý spracúvajú Vaše osobné údaje, aby rovnako Vaše osobné údaje opravili, a zároveň Vám dáme spätnú väzbu, že k došlo tejto oprave Vašich osobných údajov.
c) právo na výmaz Vašich osobných údajov V prípade, že nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo aj na výmaz Vašich osobných údajov. Súhlas, ktorý ste nám poskytli odvoláte rovnako jednoducho, ako ste nám ho udelili, a to prostredníctvom newslettru v ktorom sa nachádza deaktivačný link, alebo nám môžete napísať na e-mailovú adresu kristina@organicwine.sk. Takýto súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Rovnako máte právo na zabudnutie – právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov po dosiahnutí účelu ich poskytnutia, tzn. po poskytnutí plnenia zmluvy, resp. po skončení doby ich povinného uchovávania v zmysle osobitných predpisov Slovenskej republiky. Právo na vymazanie vašich osobných údajov teda nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať. Osobné údaje, ktoré naplnili svoj účel, ďalej nespracúvame a neuchovávame. O výmaze Vašich osobných údajov Vás budeme informovať.
d) právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak Prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme Vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov Vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely. O tom, že sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, Vás budeme informovať.

Čo by ste ešte mali vedieť

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Účelom spracovania údajov je zdieľať obsah webových stránok Prevádzkovateľa a prezentácia Prevádzkovateľa. Návštevníci sa môžu prostredníctvom facebookovej stránky, Prevádzkovateľa dozvedieť o novinkách, aktuálnych ponukách, súťažiach, môžu si pozrieť fotografie z akcii, fotografie produktov Prevádzkovateľa a zdieľaných receptov. Kliknutím na „like“ na facebookovej stránke Prevádzkovateľa Dotknuté osoby súhlasia s tým, aby Prevádzkovateľ zdieľal na ich nástenke na facebooku svoje novinky a ponuky. Prevádzkovateľ na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky prípadne videá z rôznych udalostí. Tieto údaje Dotknutých osôb publikuje jedine v prípade, že na to Prevádzkovateľ vopred dostal písomný súhlas tejto Dotknutej osoby. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov z facebookovej stránky nájdete na stránke www.facebook.com v prítučke a pravidlách pre ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má tiež vytvorený profil na sociálnej sieti Instagram, kde sa prezentuje prostredníctvom zdieľaných fotografii. Kliknutím na „sledovať“ súhlasíte so zobrazovaním fotografii, ktoré boli uverejnené Prevádzkovateľom.

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy. Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.05.2018.